Warning: Use of undefined constant LICZNIK_DZIENNY - assumed 'LICZNIK_DZIENNY' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /pl/header.php on line 7

Warning: Use of undefined constant IP_DANE - assumed 'IP_DANE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /pl/header.php on line 7

Warning: Use of undefined constant IP_STRONY - assumed 'IP_STRONY' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /pl/header.php on line 7

Warning: Use of undefined constant ODWIEDZINY_STRON - assumed 'ODWIEDZINY_STRON' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /pl/header.php on line 7

Warning: Use of undefined constant SITEMAP - assumed 'SITEMAP' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /pl/header.php on line 7
Ogólne warunki sprzedaży - POLEXPORT - handel i logistyka międzynarodowa
 • Handel i logistyka
  Zaufaj nam. Jesteśmy specjalistami
 •     Polexport
      Szeroki zakres produktów

Ogólne warunki sprzedaży


I. Ogólne

 1. Zamówienie Kupującego traktowane jest jako przyjęte do realizacji dopiero z chwilą pisemnego potwierdzenia go przez Sprzedającego i Kupującego.
 2. Druk zamówienia wypełnia Sprzedający i wysyła go Kupującemu pisemnie faksem, elektronicznie (e-mail) lub pocztą - formę tą strony uznają za formę pisemną.
 3. Następujące warunki ważne są dla wszystkich zamówień, również tych w przyszłości.
 4. Sprzedający sprzedaje towar w oparciu o własne OWS z wyłączeniem warunków Kupującego. Wszelkie odchylenia powinny być zarówno wyraźnie i pisemnie uzgodnione, jak i podpisane prze Sprzedającego pod rygorem nieważności takich uzgodnień.
 5. Odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest jedynie do świadomego działania na szkodę Kupującego.
 6. Sprzedający będzie kalkulować cenę, akceptować zamówienia i dostarczać towary zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży, do których nie będą stosowane żadne zmiany, o ile nie zostaną one wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej. W przypadku braku takiego porozumienia uznane zostaje, że Kupujący w momencie dostawy udzielił ostatecznego i całkowitego potwierdzenia akceptacji warunków, w formie określonej przez Sprzedającego w OWS. W przypadku, gdy klient nie otrzymał wyraźnego lub dorozumianego zawiadomienia o OWS Sprzedającego przed pisemnym zawarciem transakcji kupna/sprzedaży, wówczas może w ciągu 72 godzin od potwierdzenia odwołać zamówienie towarów, pod warunkiem, że Sprzedający nie poniósł żadnych wydatków związanych z odpowiedzialnością wobec strony trzeciej, w związku z realizacją zamówienia, oraz biorąc pod uwagę wspomniane prawo do odwołania – jeżeli klient nie skorzysta z tego prawa we wspomnianym czasie- uznane zostanie, że zaakceptował on warunki OWS Sprzedającego. Nie będą miały zastosowania żadne inne warunki, pomimo ewentualnych sprzecznych postanowień na jakimkolwiek dokumencie wystawionym przez Kupującego, niezależnie od tego, czy zostanie on wystawiony przed czy po zawarciu transakcji kupna/sprzedaży pomiędzy stronami.

II. Oferty i ceny

 1. Oferty Sprzedającego pozostają w każdym wypadku niezobowiązujące, w odniesieniu do ceny, ilości, rodzaju opakowania, terminu dostawy lub odbioru.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wycofania lub skorygowania oferty w dowolnym czasie. Wyjątek stanowią oferty, w których Sprzedający pisemnie określa datę i czas ważności oferty.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zwrotu kosztów dostawy lub do odmówienia zamówień bez podania wyjaśnień.
 4. Ceny oparte są na dostawach z magazynu lub innego miejsca wskazanego przez Sprzedającego, nie obejmują podatku VAT i zawsze są wyrażone netto, nie obejmują ponadto: opłat importowych, innych podatków, opłat i opłat celnych, kosztów opakowania, ładowania, rozładowania, transportu i ubezpieczenia, podane w walucie EURO, a wszelkie zmiany kursu będą podlegały naliczeniu.

III. Odbiór/dostawy towaru

 1. Strony transakcji muszą określić między innymi, czy towar będzie odebrany przez Kupującego, czy też dostarczony mu przez Sprzedającego.
 2. Odbiór towaru odbywa się na warunkach 'ex-work' (wskazany przez Sprzedającego zakład EWG), transportem i na wyłączne ryzyko Kupującego w dniu wyznaczonym w zamówieniu. W przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego w wyznaczonym terminie Sprzedający ma prawo do dostawy zamówionego towaru transportem własnego uznania na koszt i ryzyko Kupującego. Dostawa towaru na warunkach CIF (rampa wyładowcza odbiorcy) odbywa się na koszt Kupującego transportem wynajętym przez Sprzedającego, zgodnie z ustaleniami zawartymi w zamówieniu.
 3. Wszelkie ryzyko przy wyładunku przechodzi na Kupującego z brzegiem rampy środka transportu.
 4. Jeżeli w zamówieniu strony nie określiły warunków odbioru lub dostawy, to załadunek lub dostawa będą realizowane według możliwości Sprzedającego.
 5. Sprzedający jest upoważniony do odstąpienia lub przesunięcia wykonania całości lub części zamówienia, jeśli wystąpiły przeszkody pozostające poza wpływem lub działaniem Sprzedającego, jak siła wyższa, nieterminowe dostawy poddostawców Sprzedającego. W takim przypadku Kupujący nie jest upoważniony do dochodzenia odszkodowań lub dostaw zastępczych.
 6. Na żądanie Kupującego, Sprzedający musi określić czy zawarte zamówienie będzie realizowane, w jakim wymiarze i czasie.

IV. Reklamacje

 1. Wszelkie informacje ilościowe i jakościowe w przypadku odbioru towaru na bazie 'ex-work', Kupujący lub kierowca upoważniony przez Kupującego zgłosić musi Sprzedającemu podczas oględzin przed lub najpóźniej podczas załadunku towaru. W przypadku, gdy strony ustalą nowe warunki dla tej partii towaru, co zostanie poparte pisemnym porozumieniem zawartym pod rygorem nieważności, wadliwy towar będzie wydany Kupującemu. Jedynie w zależności od Sprzedającego pozostaje zaoferowanie innego towaru lub pomniejszenie sprzedanej partii o ilość reklamowanego towaru.
 2. W przypadku dostawy CIP (rampa wyładowcza Odbiorcy) Kupujący jest zobowiązany do odbioru jakościowego towaru, a przypadku wystąpienia wad zgłosić kierowcy (ustnie oraz z adnotacją na dokumencie wydania towaru) a także Sprzedającemu telefonicznie oraz pisemnie faksem lub e-mail, natychmiast podczas wyładunku (w przypadku wad widocznych).
 3. W przypadku wad ukrytych towaru świeżego w ciągu trzech dni kalendarzowych, nie później jednak niż trzy dni przed upływem terminu przydatności do spożycia, lub w ciągi 14-u dni kalendarzowych w przypadku towaru mrożonego, licząc od daty otrzymania towaru, pisemnie faksem lub e-mail. Kupujący zabezpieczy reklamowany towar w celu ograniczenia szkody i udostępni Sprzedającemu do wglądu. Przez zabezpieczenie towaru rozumie się zachowanie ciągłości wskazanej temperatury składowania towaru (w przypadku towaru świeżego ewentualne zamrożenie go po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego), nie naruszenie stanu, oznakowania oraz opakowania reklamowanego towaru, aby możliwym było sprawdzenie i potwierdzenie pochodzenia towaru.
 4. Reklamacje jakościowe muszą być udokumentowane i podpisane przez Kupującego, osobę która dokonała przejęcia towaru oraz urzędowego lekarza weterynarii. Zgłoszenie reklamacji z naruszeniem któregoś z powyższych warunków nie będzie akceptowane przez Sprzedającego i upoważnia Sprzedawcę do negatywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacja części sprzedanego towaru nie jest podstawą do reklamowania całości towaru a do zareklamowania całego towaru może dojść jednie w przypadku, gdy wynika z reklamacji, że towar w całości objęty jest reklamacją.
 6. Przedłożony przez Sprzedającego urzędowy dokument (certyfikat) weterynaryjny oraz jego treść służy za niepodważalny dowód stanu jakości towaru w okresie, w którym dany dokument został wystawiony.
 7. Reklamacje ilościowe i/lub jakościowe są bezpodstawne i nie będą akceptowane jeśli Kupujący otrzymany towar sprzedał lub poddał przerobowi.
 8. Każda sprzedana Kupującemu partia towaru jest traktowana indywidualnie. Reklamacja danej partii towaru nie ma wpływu na sprzedaż dalszych lub innych partii towaru.
 9. Jeśli reklamowana część towaru nie przekracza 5% ilości lub/oraz wartości partii, z której pochodzi reklamowany towarf, to taka reklamacje nie kwalifikuje się do jej uznania i dana partia uznana będzie przez obie strony jako zgodna z warunkami zamówienia.
 10. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, a wada towaru nie dyskwalifikuje go do dalszego obrotu to w przypadku dostawy CIP (rampa wyładowcza Kupującego/ Odbiorcy) Kupującemu przysługuje prawo do obniżki cenowej reklamowanego towaru w stosunku do towaru objętego reklamacją.
 11. Żadne odszkodowanie, w szczególności odszkodowanie za brak możliwości użycia reklamowanego towaru nie będą przez Sprzedającego akceptowane. Jedynie zależności od uznania Sprzedającego pozostaje możliwość dostawy zastępczej.
 12. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, a wada towaru nie zezwala na dalsze wprowadzenie go do obrotu przysługuje Sprzedającemu prawo podjęcia decyzji o dalszym przeznaczeniu wadliwego towaru.

V. Płatność

 1. Należność wynikająca z rachunku Kupujący uiszcza z zachowaniem terminu ustalonego przez strony, bez jakichkolwiek potrąceń (strony wyłączają możliwość dokonania potrąceń wzajemnych wierzytelności). Okres ten obejmuje czas realizacji czeków.
 2. Ewentualna zwłoka / opóźnienie w płatności, wstrzymanie się od płatności lub też częściowa zapłata za towar spowodowane kwestiami spornymi są niedopuszczalne, chyba, że strony znalazły polubowne rozwiązanie potwierdzone pisemnym aneksem zawartym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki za nieterminową płatność.
 4. Opóźnienie w płatności i/lub pogorszenie się sytuacji finansowej Kupującego (bankructwo, śmierć, ustanowienie kurateli prawnej, zmiany celu działalności firmy, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, otwarcie likwidacji i inne), upoważnia Sprzedającego do zażądania zapłaty w całości należnej sumy ze skutkiem natychmiastowym.

VI. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedany towar pozostaje do chwili całkowitej zapłaty przez Kupującego własnością Sprzedającego (zastrzeżenie prawa własności do chwili zapłaty).
 2. Do chwili zapłaty należnej kwoty Kupujący będzie w posiadaniu towarów jako depozytariusz i będzie przechowywał towary w taki sposób, aby umożliwić ich identyfikację, jako własność Sprzedającego, oraz jako administrator sprzedawać i dostarczać towary dowolnym stronom trzecim w ramach prowadzonej działalności Kupującego, pod warunkiem, że do momentu wspomnianej powyżej zapłaty, Kupujący powinien realizować taką sprzedaż w zastępstwie za Sprzedającego i na oddzielnym rachunku.
 3. Klient zgadza się, że niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego wezwania od Sprzedającego, sceduje na Sprzedającego wszelkie roszczenia prawa i obowiązki jakie Kupujący może mieć wobec swoich Odbiorców, w związku ze wspomniana sprzedażą, do momentu dokonania zapłaty, zgodnie z powyższym.

VII. Kary umowne i odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu w Polexport Sp. z o.o. przysługuje prawo naliczenia na Sprzedającego kar umownych za:
  1. opóźnienie w realizacji zamówienia przez Sprzedającego w wysokości 10% ceny sprzedaży netto za każdy dzień opóźnienia;
  2. dostarczenia przez Sprzedawcę towaru złej jakości lub towaru niezgodnego z zamówieniem lub towaru niezgodnego z kartą produktu w wysokości 30% ceny sprzedaży netto;
 2. Niezależnie od kar umownych Kupującemu – Polexport Sp. z o.o. przysługuje prawo dochodzenia Odszkodowania do pełnej wysokości szkody poniesionej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
 3. Kupujący w Polexport Sp. z o.o. może w każdej chwili odstąpić od wykonania umowy w przypadku gdyby towar był towaru złej jakości lub towar był niezgodny z zamówieniem lub towar był w jakikolwiek sposób niezgodny z kartą produktu.

VIII. Prawo polskie

 1. Każdy kontrakt/zamówienie, do którego będą miały zastosowanie niniejsze warunki będzie interpretowany i regulowany pod każdym względem zgodnie z prawem polskim, a strony zgadzają się poddać jurysdykcji Sądu właściwego dla Sprzedającego.
 2. OWS obowiązują z dniem podpisania przez Kupującego i Sprzedającego zamówienia (umowy) i stosuje się je do wszelkich umów zawartych między stronami.

Skontaktuj się z nami

+48 500 852 132
office@polexport.biz


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function eregi() in /panel/libs/Statistic/Statistic.php:74 Stack trace: #0 /panel/libs/Statistic/Statistic.php(201): Statistic->iamnotbot() #1 /pl/footer.php(75): Statistic->naliczLicznikOgolny() #2 /pl/warunki-sprzedazy.php(97): include_once('/pl/footer.php') #3 {main} thrown in /panel/libs/Statistic/Statistic.php on line 74